Statut

Statut Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej uchwalony w dniu 14.04.2011.
Statut określa sposób i zakres działania Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa.

Rozdział I

„Postanowienia ogólne, nazwa, teren działania, siedziba,”

§ 1

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa zwane dalej „stowarzyszeniem” jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub hobbystycznie ze sportem i rekreacją.

§ 2

Stowarzyszenie może używać skrótu Aktywna Dąbrowa.

§ 3

Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawy: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o kulturze fizycznej, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym Statutem.

§ 4

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem przewidzianych w tym zakresie przepisów.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji oraz związków sportowych, których celem jest działalność w zakresie szerzenia kultury fizycznej i sportu.

§ 7

W realizacji zadań statutowych związanych z rozwojem kultury fizycznej stowarzyszenie mogą wspierać organizacje samorządowe, społeczne, zawodowe w zakresie wynikającym z ich statutu.

§ 8

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne i regulaminy dotyczące jego działalności.

Rozdział II

„Cele i charakter Stowarzyszenia Aktywna Dąbrow i sposoby ich realizacji.”

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez:

a. tworzenie warunków do rozwoju działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej,
b. kształtowanie osobowości poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców przez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
c. aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje i kluby,
d. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach sportu oraz umożliwianie kształcenia się młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie członków stowarzyszenia na kursy i szkolenia,
e. rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami,
f. propagowanie wartości uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play,
g. promowanie zawodów sportowych.
h. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków stowarzyszenia oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych.

§ 10

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie:

1. organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne.
2. uczestniczy czynnie w imprezach sportowych, rekreacyjnych oraz je organizuje.
3. organizuje i koordynuje zajęcia na różnych obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, województwa i kraju.
4. organizuje zajęcia teoretyczne, prowadzi działalność wydawniczą i propaguje aktywny wypoczynek.
5. kieruje na szkolenia członków stowarzyszenia, kształci kadrę instruktorską stowarzyszenia.
6. tworzy programy promujące różne dyscypliny sportowe i rekreacyjne.
7. czuwa nad przestrzeganiem przez członków statutu Stowarzyszenia przepisów i regulaminów, a także zasad związanych z uprawiania sportu.
8. prowadzi działalność gospodarczą i gromadzi fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia.
9. organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
10. realizuje zlecane zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także innych zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
11. współpracuje z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:

a) kultury fizycznej i sportu ,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych,
e) promocji i organizacji wolontariatu.

12. Zdobywanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

Rozdział III

„Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia”

§ 11

Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wyrazi pisemną chęć przynależności do Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa. Członkami Stowarzyszenia mogą być dzieci, młodzież do 16 roku życia za zgodą ustawowego przedstawiciela bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, młodzież powyżej 16 do 18 roku życia mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, jednak w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:

1. Wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zostanie przyjęta w poczet członków.

§ 14

Członkostwo można zawiesić na wniosek członka na okres nie dłuższy niż 2 lata. W okresie zawieszenia członkostwa nie obowiązuje opłacanie składek.

§ 15

Prawa członka zwyczajnego:

1. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2. Ocena działalności Stowarzyszenia oraz możliwość składania wniosków i postulatów wobec jego władz.
3. Korzystanie z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia oraz ulg i udogodnień w granicach obowiązujących przepisów ogólnych, regulaminów szczegółowych i uchwał Zarządu.
4. Reprezentacja Stowarzyszenia w imprezach sportowych i innych wydarzeniach kulturalnych.
5. Używanie odznak i barw Stowarzyszenia.

§ 16

Obowiązki członków zwyczajnych Stowarzysznia Aktywna Dąbrowa:

1. Aktywnie uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
5. Dbanie o majątek Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za okazaną pomoc w realizacji jego celów uzyskała status członka wspierającego, po złożeniu deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 10.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 18.

§ 18

1. Członkostwo honorowe jest to najwyższa forma wyróżnienia Stowarzyszenia. Nadaje się je za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia na podstawie uchwały jego Zarządu .
2. Członkowie honorowi mają prawo:

a. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym na zaproszenie Zarządu
b. Zgłaszać propozycje dotyczące Stowarzyszenia
c. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia
d. Ma prawo do 50% zniżki i innych opłat pobieranych przez Stowarzyszenia

3. Członkostwo Honorowe może być nadane przez Zarząd członkom zwyczajnym, oraz osobom fizycznym i prawnym nie będącym członkami Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkostwo ustaje na skutek:

– pisemnej rezygnacji, po uprzednim uregulowaniu składek
– braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez okres 1 roku
– wykluczenia z Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu, również działania na szkodę Stowarzyszenia
– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej
– rozwiązania Stowarzyszenia

2. W przypadku uchwały Zarządu o nie przyjęciu do Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa, skreśleniu czy wykluczeniu z Stowarzyszenia przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie odwołującemu się przysługują prawa członkowskie.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 20

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

§ 21

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu .

§ 22

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. W walnym Zebraniu uczestniczą członkowie o pełnych prawach członkowskich.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz sponsorzy bez prawa głosu.

§ 23

Kompetencji Walnego Zebrania to:

1. Opracowywanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena ich działalności.
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalenie regulaminów działania władz Stowarzyszenia.
5. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Przyjmowanie programu rozwoju Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa.
7. Zmiana Statutu.
8. Decydowanie o odwołaniach. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszenia.
9. Decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
10. Rozwiązanie Stowarzyszenie.

§ 24

1. Walne Zebranie Nadzwyczajne jest zwoływane:

a) Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Zarządu
b) Na pisemne żądanie, ponad 15 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Powinno być zwołane w ciągu 30 dni od wniesienia wniosku.

§ 25

1. O miejscu i czasie porządku obrad każdego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie członków, co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.
2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek jest zwoływane.

§ 26

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§ 27

Głosowanie nad absolutorium jest przeprowadzone w trybie jawnym. W innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§ 28

Walne Zebranie jest prowadzone przez przewodniczącego wybranego przez to zebranie. Z obrad Walnego Zebrania jest sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i protokolanta.

§ 29

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków oraz Prezesa Zarządu , wybranych przez Walne Zebranie na 4-letnią kadencję.
2. Zarząd powinien zostać powołany w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
3. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu (w miejsce ustępujących członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej jak 1/3 członków pochodzących z wyboru.
4. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:

a) Rezygnacji z mandatu.
b) Uchwały Zarządu Klubu.
c) Odwołania ze składu.
d) Utraty praw obywatelskich i honorowych.

§ 30

Do zakresu działania zarządu należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie rocznych planów działalności i budżetu.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
5. Rozstrzyganie w sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 tysięcy zł.
6. Zwoływanie Walnych Zebrań.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
8. Ustalanie składek i opłat członkowskich.
9. Ustalanie regulaminów wewnętrznych.
10. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz nadzór nad całokształtem spraw pracowniczych.
11. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia wynikających z jego działalności.

§ 31

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Uchwały są ważne przy obecności, co najmniej połowy jego członków i zapadają zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia zarządu są protokołowane.
4. W sytuacjach, w których nie można podjąć uchwały zwykłą większością głosów, głos decydujący ma prezes zarządu.

§ 32

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1. Reprezentowanie stowarzyszenia.
2. Podejmowanie decyzji i wydawanie oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia.
3. Decydowanie o wydatkach Stowarzyszeni nie przekraczających kwoty z § 30 pkt 5.
4. Udzielanie pełnomocnictw do podejmowania decyzji.
5. Podpisywanie umów służących realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Wyznaczanie zastępcy spośród członków Zarządu Stowarzyszenia na czas swojej nieobecności. Informację o wyznaczeniu zastępcy z określeniem czasu nieobecności Prezes Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Walnemu Zebraniu.

§ 33

W razie nieobecności Prezesa Zarządu w nagłych przypadkach, gdy Prezes Zarządu nie wyznaczy swojego zastępcy, organem zobowiązanym do wyboru zastępcy jest Walne Zebranie.

§ 34

Komisja Rewizyjna:

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru w zakresie prowadzonej działalności i nie podlega organowi zarządzającemu, odpowiada ona tylko przed Walnym Zebraniem.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a. Osoby będące członkami Zarządu.
b. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
4. Komisja Rewizyjna ustala się wybierając przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład (w miejsce ustępujących członków) do 1/3 członków pochodzących z wyboru.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich uchwalenia, o ile Zarząd Stowarzyszenia nie odwoła się od nich w terminie do 7 dni od ich podania do wiadomości.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej mają ważność gdy obecnych jest minimum 2 członków Komisji Rewizyjnej.
8. W sytuacjach spornych głos decydujący ma przewodniczący komisji rewizyjnej.

§ 35

1. Komisji Rewizyjnej jest uprawniona do:

a) kontrolowania działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,
b) sprawdzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
c) żądania wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli,
d) składania sprawozdań ze swej działalności Walnym Zebraniom i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e) czuwania nad działalnością Stowarzyszenia, a w zwłaszcza jego Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Nagrody i kary

§ 36

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wynagradzania i wyróżniania członków, zawodników, instruktorów i trenerów zasłużonych w działalności Stowarzyszenia, z zachowaniem obowiązujących przepisów
2. Zarząd ma prawo nakładania na członków, zawodników, instruktorów i trenerów za naruszenie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia następujących kar:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka od 3 miesięcy do 2 lat,
d) wykluczenia z Stowarzyszenia.

3. Ukaranemu członkowi, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia o karze.
4. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 37

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i należności nabyte przez Stowarzyszenia w trakcie jego działalności.
2. Majątek Stowarzyszenia może powstać z następujących źródeł:

a) składek i opłat członkowskich,
b) dochodów z urządzanych przez Stowarzyszenie imprez,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) środków na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Stowarzyszeniu,
e) środków na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
f) dochodów z majątku,
g) dochodów z działalności gospodarczej,
h) dotacji, grantów,
i) innych wpływów.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 38

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 39

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia