REGULAMIN KONKURSU
“Bieg Przodownika #zostanwdomu”
Z DNIA 01.05.2020 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu “Bieg Przodownika #zostanwdomu” (zwanym dalej “Konkursem”) jest Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa ul. Sienkiewicza 6A Dąbrowa Górnicza Nip 629 24 59 026 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie, jest Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, w ramach prowadzonej akcji #DGnaWynos i Kupuj lokalnie.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, ani inne produkty Facebook Inc. i/lub Facebook Ireland Limited. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/srsaktywnadabrowa (zwanej dalej profil Aktywna Dąbrowa).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie, a Uczestnik konkursu oświadcza, że poniższe warunki spełnia:
  1. osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
  2. pełnoletnie, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  1. zapoznanie się z treścią i pełna akceptacja warunków niniejszego Regulaminu,
  2. dołączenie do konkursu poprzez rejestrację na stronie: https://www.e-gepard.eu/show-contest/890 oraz uiszczenie opłaty startowej,
  3. zobowiązanie się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook Inc. i Facebook Ireland Limited,
  4. rejestracja w konkursie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
  5. bycie zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby spokrewnione, spowinowacone lub wspólnie zamieszkujące z Organizatorem.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano cztery nagrody (dalej: „Nagrody”), które zostaną przekazane osobom wyłonionym w sposób wskazany w §5.
 2. Nagrodą w Konkursie są 4 vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania w Local Kava ul. Kościuszki 9, Dąbrowa Górnicza, do wykorzystania w ciągu roku.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu facebook, na profilu Aktywna Dąbrowa – www.facebook.com/srsaktywnadabrowa
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 6. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym portalu Facebook, na profilu Aktywna Dąbrowa – www.facebook.com/srsaktywnadabrowa
 2. Konkurs trwa od dnia 1 maja 2020 godz. 12:00 do 15 maja 2020 godz. 12:00.
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu Facebook, na profilu Aktywna Dąbrowa – www.facebook.com/srsaktywnadabrowa

§ 5. ZASADY i WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 4 Regulaminu.
 2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 3. Dostęp do Konkursu wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest, wykonanie aktywności fizycznej o trudności zbliżonej do przebiegnięcia 5 kilometrowej leśnej trasy biegowej i zarejestrowanie jej w dowolnej formie oraz udostępnienie jej w dedykowanym temu konkursowi wydarzeniu – https://www.facebook.com/events/526973181248361.
 5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze oceny jakości aktywności fizycznej:
  1. spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 4 zwycięzców,
  2. ocena organizatora jest subiektywna i nie ma znamion losowości,
  3. organizator zastrzega sobie możliwość, zaangażowania osób trzecich w proces rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem adresu e-mail przesłanego podczas rejestracji.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do Posta konkursowego na profilu Aktywna Dąbrowa – www.facebook.com/srsaktywnadabrowa
 8. Przyznane w Konkursie nagrody Uczestnik będzie mógł odebrać w biurze Organizatora ul. Sienkiewicza 6A, ul. Dąbrowa Górnicza po wcześniejszym ustaleniu terminu, jednak nie wcześniej niż przed 30 maja 2020.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
 2. Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 3. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w
  1. szczególności uczestników, którzy:
  2. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms) (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej), zamieszczają treści, do których nie posiadają praw autorskich,
  3. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z regulaminem portalu Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms) ,
  4. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms) kont/profili osób trzecich,
  5. ingerują w mechanizm działania Konkursu,
  6. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony, Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 i trwa do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, STRONY będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd miejsca siedziby Organizatora.
 3. Jako prawo właściwe dla wszystkich swoich stosunków zobowiązaniowych strony wskazują prawo polskie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na www.facebook.com/srsaktywnadabrowa oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.aktywnadabrowa.pl
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.aktywnadabrowa.pl